آیین نامه ثبت نام


 ولی گرامی ؛لطفاً به این نکته توجه فرمایید که در هنگام ثبت شماره تلفن محل کار و تلفن منزل بدون کد شهر ، شماره را ثبت فرمایید واز ثبت تلفن همراه به جای تلفن محل کارخودداری فرماید تا در ثبت اطلاعات با مشکل مواجه نشوید.ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام