نماز خانه

سوال احکام تاریخ 7 آذر ماه:
 
طریقه تصال به نماز جماعت در رکعت اول , دوم و سوم را توضیح دهید.