اخبار/مقالات

اردوی اردوگاه کمال
برگزاری اردوی آموزشی - مذهبی

اولین اردوی تابستانی و شروع کلاس ها
کلاس های تابستانی با مسابقات مفرح و اردوی پارک بانوان آغاز شد .